skip to Main Content
+31 43 3212544 info@muraq.eu

Algemene Voorwaarden Muraq Led Solutions
Download algemene voorwaarden in pdf.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Muraq Led Solutions, gevestigd te Maastricht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14132526 wordt hierna: ‘MLS’ genoemd.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (buiten)contractuele rechtsbetrekking tussen MLS en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
 3. Als MLS (delen van) voor de uitvoering van de derden inschakelt, kunnen ook deze derden zich beroepen op deze algemene voorwaarden beroepen.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan verbintenissen tussen MLS en de afnemer, tenzij schriftelijk anders is vastgelegd. De afnemer vrijwaart MLS tegen alle aanspraken van derden.
 7. Bij meer afnemers zijn zij beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen jegens MLS.
 8. De afnemer machtigt MLS tot automatische bewerking van de persoonsgegevens.
 9. Eventuele intellectuele eigendomsrechten van enige verbintenis van MLS, komt uitsluitend aan MLS toe. Het is niet toegestaan deze verbintenis, al dan niet door derden te (laten) verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Elk aanbod van MLS is vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding staat vermeld. Een aanbod vervalt indien de verbintenis waarop het aanbod ziet niet na te komen is.
 2. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen en eventuele kosten ter uitvoering van de overeenkomst zoals maar niet beperkt tot installatie-, reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten.
 3. Indien de aanvaarding van het aanbod op enig punt afwijkt van het aanbod, dan komt geen overeenkomst met MLS tot stand tenzij MLS schriftelijk het gewijzigde aanbod van de afnemer aanvaardt.
 4. Elk aanbod is een en ondeelbaar. Een aanbod waarin een samengestelde prijs staat vermeld, verplicht MLS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 – Termijnen

 1. De overeenkomst tussen MLS en een afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Termijnen die zijn aangegeven zijn nimmer fataal.
 3. Indien MLS voor de uitvoering van de overeenkomst nadere informatie nodig heeft van de afnemer, vangt de termijn niet eerder aan dan nadat de afnemer alle informatie heeft verstrekt die voor de levering is vereist.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. MLS heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
 2. MLS heeft het recht de overeenkomst in fasen die steeds afzonderlijk gefactureerd mogen worden. Indien de overeenkomst in fases wordt uitgevoerd, kan MLS de uitvoering van een volgende fase opschorten totdat de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk is goedgekeurd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 4. Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van een verbintenis jegens MLS, dan is de afnemer aansprakelijk voor directe en indirecte schade en kosten van MLS.
 5. Indien MLS met de afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is MLS te allen tijde gerechtigd tot prijsverhoging zonder dat de afnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 6. Indien de prijsstijging anders dan door een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10%, dan is uitsluitend de afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij MLS alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden uit te voeren.
 7. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MLS, is het de afnemer niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst of zijn rechtsverhouding met MLS over te dragen aan derden.

Artikel 5 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. MLS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst MLS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is;
  • de afnemer niet kredietwaardig genoeg wordt bevonden voor het aangaan van deze overeenkomst.
 2. Indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van MLS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is MLS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Voorts is MLS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van MLS kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle verbintenissen van MLS op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien MLS tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MLS, zal zij overleg met de afnemer binnen redelijke grenzen zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MLS kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de afnemer in rekening gebracht. De afnemer is gehouden deze kosten te voldoen alvorens de overdracht wordt uitgevoerd door MLS.
 7. Bij liquidatie, (aanvraag) surseance, prepack, faillissement, van beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, mag MLS de overeenkomst terstond en met directe ingang opzeggen zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding. De verbintenissen van MLS op de afnemer zijn in dat geval terstond opeisbaar.
 8. Indien de afnemer een overeenkomst opzegt, dan zullen dan reeds ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd en de nog resterende huurtermijnen tot aan de einddatum van de overeenkomst, integraal aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, elk van buitenkomend onheil, voorzien of niet-voorzien, waarop MLS geen invloed kan uitoefenen waardoor MLS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen zijn daaronder begrepen. Dit geldt ook indien de omstandigheid die nakoming, intreedt nadat MLS zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voorzover MLS bij het intreden van overmacht verbintenissen uit overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, welke verbintenissen zelfstandige waarde hebben, is MLS gerechtigd om dit deel separaat te factureren.

Artikel 7 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. MLS is gerechtigd tussentijds te factureren.
 2. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is hij van rechtswege in verzuim. De afnemer is een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval deze verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de datum van verzuim.
 3. Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, dan de rente en ten slotte op de hoofdsom vermeerderd met de rente.
 4. De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van het aan MLS verschuldigde.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de Artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is niet gerechtigd de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien MLS hogere kosten ter incasso heeft gemaakt dan de wettelijke regeling, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De (buiten)gerechtelijke kosten zullen integraal worden verhaald met een minimum van € 500,00. De afnemer is over de incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door MLS geleverde zaken blijven eigendom van MLS totdat de afnemer alle verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen. In geval van een huurovereenkomst duurt het eigendomsvoorbehoud voort totdat tussen partijen overname van de producten is overeengekomen. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden verkocht en als betaling worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd tot verpanding of bezwaring met beperkte rechten van zaken van MLS.
 2. De afnemer dient alles te doen om de eigendomsrechten van MLS te garanderen.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan is de afnemer verplicht om MLS daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 4. De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan MLS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MLS gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 9 – Garantie
Indien MLS enige garantie verstrekt, is die gebonden aan de volgende voorwaarden:

 1. MLS garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt uitsluitend gedurende de periode die in de overeenkomst staat benoemd.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal MLS de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de producten herstellen of vervangen.
 4. MLS verstrekt uitsluitend garantie als de afnemer de defecte producten ter controle aan MLS verstrekt opdat het defect en de oorzaak daarvan kan worden onderzocht.
 5. In geval van vervanging verbindt afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan MLS te retourneren en de eigendom aan MLS te verschaffen. Artikel 12 (aansprakelijkheid) is van overeenkomstige toepassing.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MLS, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 7. Indien de door MLS verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 10 – Geheimhouding
De afnemer is gehouden informatie over de verbintenissen van de andere partij aan een derde vertrouwelijk te houden, behalve voor zover mededelingen vereist zijn bij of krachtens de wet of door een bevoegde instantie worden verlangd. Vertrouwelijke informatie bestaat onder meer uit maar is niet beperkt tot: prijslijsten, klantengegevens, knowhow, specificaties en alle informatie, schriftelijk of mondeling, al dan niet vastgelegd op gegevensdragers die de afnemer van MLS heeft ontvangen.

Artikel 11 – Klachten

 1. De afnemer is gehouden binnen bekwame tijd te klagen indien zich een grond voordoet, op straffe van verval van alle rechten.
 2. Indien de afnemer reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Indien vaststaat dat een klacht (kennelijk) ongegrond is, dan komen de kosten voor het onderzoek en het afwikkelen van de klacht volledig voor rekening van de afnemer.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen jegens MLS (en eventuele uitvoerende derden) één jaar.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. MLS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de afnemer onjuiste informatie verstrekt.
 2. In elk geval is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitbetaalt met inbegrip van het eigen risico. Indien geen uitkering van deze verzekeraar volgt, wordt iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de laatste factuur die MLS aan de afnemer heeft verzonden voor de opdracht. Bij een verbintenis langer dan drie maanden, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuur die MLS over deze drie maanden heeft verzonden.
 3. MLS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waarvoor geen honorarium is overeengekomen, schade door opschorting, gevolgschade en schade door deconfiture van de derde.
 4. MLS mag bij de inschakeling van derden namens afnemer een beperking van aansprakelijkheid aanvaarden; artikel 6:76 BW wordt uitgesloten.
 5. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MLS.
 6. MLS is nimmer aansprakelijk voor reparaties en onderhoud die worden veroorzaakt door nalatigheid, onachtzaamheid, onoordeelkundig gebruik of onvoldoende onderhoud van de afnemer.

Artikel 13 – Vrijwaring
De afnemer vrijwaart MLS voor aanspraken van derden. Indien MLS door derden wordt aangesproken, dan is de afnemer gehouden jegens MLS onverwijld al hetgeen te doen ter vrijwaring van MLS.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen van MLS is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van MLS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 15 – Diversen
Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen bij het Handelsregister onder nummer 14132526 en op url: www.muraq.eu.

Back To Top